کیسه‌بستنی‌یخی آنی

کیسه‌یخ آنی

کیسه‌فریزر بزرگ بالفاف

زیپ‌کیپ کوچک ۱۴×۱۸سانتی‌متر

کیسه‌فریزر بزرگ آنی

زیپ‌کیپ بزرگ ۲۵×۳۵سانتی‌متر

زیپ‌کیپ متوسط ۱۸×۲۰سانتی‌متر

زیپ‌کیپ متوسط ۲۰×۲۵سانتی‌متر

کیسه‌فریزر متوسط آنی

کیسه‌فریزر رولی بزرگ آنی