کیسه‌یخ آنی

10,000 تومان

کیسه‌فریزر بزرگ بالفاف

8,000 تومان

کیسه بستنی‌یخی آنی

5,000 تومان

زیپ‌کیپ کوچک ۱۴ × ۱۸ سانتی‌متر

11,000 تومان

زیپ‌کیپ بزرگ ۲۵ × ۳۵ سانتی‌متر

11,000 تومان

زیپ‌کیپ متوسط ۱۸ × ۲۰ سانتی‌مت...

11,000 تومان

کیسه‌فریزر بزرگ آنی

10,000 تومان

زیپ‌کیپ متوسط ۲۰ × ۲۵ سانتی‌مت...

11,000 تومان

کیسه‌فریزر متوسط آنی

10,000 تومان