کیسه‌بستنی‌یخی آنی

۴,۰۰۰ تومان

کیسه‌یخ آنی

۸,۰۰۰ تومان

کیسه‌فریزر بزرگ بالفاف

۶,۰۰۰ تومان

زیپ‌کیپ کوچک ۱۴×۱۸سانتی‌متر

۸,۵۰۰ تومان

کیسه‌فریزر بزرگ آنی

۸,۰۰۰ تومان

زیپ‌کیپ بزرگ ۲۵×۳۵سانتی‌متر

۸,۵۰۰ تومان

زیپ‌کیپ متوسط ۱۸×۲۰سانتی‌متر

۸,۵۰۰ تومان

زیپ‌کیپ متوسط ۲۰×۲۵سانتی‌متر

۸,۵۰۰ تومان

کیسه‌فریزر متوسط آنی

۸,۰۰۰ تومان

کیسه‌فریزر رولی بزرگ آنی

۱۵,۰۰۰ تومان