کیسه‌زباله متوسط بهار

19,000 تومان

کیسه‌زباله بنددار بزرگ بهار

17,500 تومان

کیسه‌زباله بشکه‌ای بسیار بزرگ ...

35,000 تومان

کیسه‌زباله بنددار متوسط بهار

17,500 تومان

کیسه‌زباله بنددار کوچک بهار

17,500 تومان

کیسه‌زباله بزرگ بهار

18,500 تومان